• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC NINH HÒA
Ban hành Bản hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo  thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Ban hành Bản hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

      QUYẾT ĐỊNH         Ban hành Bản hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  
Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Ban hành bản hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,  cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo  thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Ban hành bản hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Ban hành bản hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Tải quyết định tại đây
Thông tư liên bộ số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV

Thông tư liên bộ số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là UBND cấp tỉnh), Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, ...